• ÀRIDS VILANNA

La nostra planta Casadevall

Àrids Vilanna, SL compta amb una nova planta d’extracció i classificació d’àrids, la Planta Casadevall, unes instal·lacions on s’hi realitza el tractament, rentat i classificació d’àrids amb una tecnologia respectuosa amb el medi ambient, reduint a la mínima expressió la generació de pols i soroll. El material que abastarà la planta de tractament d’àrids prové de les mateixes explotacions mineres que disposa ÀRIDS VILANNA, S.L. i per a les futures graveres que es puguin sol·licitar. L’activitat que es porta a terme a la planta de tractament i classificació d’Àrids Casadevall consisteix, a grans trets, en una fragmentació del material d’entrada, un rentat per eliminar els fangs i llims, i una classificació d’aquests materials segons diferents mides. La capacitat mitjana a tractar és aproximadament 200 tn/h de producte inicial sense classificar. L’àrid tractat gaudeix d’una qualitat òptima per l’elaboració de formigó estructural, prefabricat i per mescles bituminoses on s’atorga el marcatge CE i certificat d’AENOR.

Les instal·lacions compten amb l’autorització de les administracions ambientals, mineres i locals. Aquest nou paratge s’ha seleccionat des de l’òptica ambiental ja que s’emplaça en una zona protegida de visuals i per tant l’impacte paisatgístic es redueix a la vegada que s’allunya de nuclis urbans.

Els equips que conformen la planta disposen de certificats de qualitat CE amb compliment de la normativa ambiental vigent.

PRODUCTES

La planta Casadevall produeix els següents materials:

Àrid de riu

 • Sorra fina
 • Àrid 0/4 segons norma UNE-EN 12620:2003+A1
 • Àrid rodó 6/12
 • Àrid rodó 12/18
 • Àrid rodó 18/25
 • Barreja

Àrid Matxucat

 • Pols
 • Àrid 3/4
 • Àrid 4/12 segons norma UNE-EN 12620:2003+A1
 • Àrid 10/20 segons norma UNE-EN 12620:2003+A1
 • Àrid 18/25
 • Tot-ú 0/30
 • Tot-ú 030 sense matxucar

Altres

 • Sauló
 • Sauló cribat
 • Terra
 • Bolos

GALERIA

ÀRIDS VILANNA

ÀRIDS VILANNA
Plaça Don Manuel, S/N
17164 Bonmatí, Girona

T. 972 423 598
F. 972 423 419
info@aridsvilanna.com